Чрез заложените в програмата на Обучителната академия теми, учителите, ще получат непрекъсната подкрепа и коучинг, за да се улесни положителното взаимодействие между преподавател и ученик и по-силното разбиране на обучителните потребности на учениците.

 

С помощта на Бургаски свободен университет, партньор по проекта, за учителите се организираха квалификационни курсове с присъждане на кредити, удостоверяващи повишаването на компетенцията им в конкретните направления. Обученията се проведоха в 4 самостоятелни сесии като част от дейността “Обучителна академия”.

Експертният опит на представителите на партньора подкрепи учителите в усвояването на различни стилове и стандарти на преподаване. Обученията се водиха от Заместник ректора на БСУ проф. д-р Мария Алексиева, професор Галя Христозова и доцент д-р Димитър Минчев.

В условията на Сovid-19, акцент в обучението беше картографирането на социално-емоционалното функциониране и благополучие на учениците при завръщане в училище; разработване на дигитално учебно съдържание и споделянето му с ученици и как да напишем педагогическа статия за споделяне на добра педагогическа практика?