Проблемно базирано обучение
Обучението, базирано на проблеми, е метод, който предизвиква учащите се да учат чрез решаване на проблеми, представени под формата на казуси и симулации. Този метод
позволява на учащите да се самонасочват и да придобиват умения за учене през целия живот. Обучението, основано на проблеми, произвежда критични мислители и хора, които решават проблеми, тъй като обучаемите интегрират знания и умения от редица дисциплини. Мотивира обучаемите да намират и използват подходящи учебни ресурси. Методът се корени в традицията на обучение чрез преживяване. Характеристиките му включват:
 Сложни ситуации от реалния свят, които нямат един „верен“ отговор
 Учителите действат като фасилитатори
 Той се занимава с конкретен проблем, като същевременно изисква знания и умения от няколко дисциплини
 Обикновено е по-кратко от обучението, базирано на проекти, и следва специфични, традиционно предписани стъпки
 Резултатът е предложено решение, изразено писмено или в устна презентация

Преглед на ключовите стъпки:

  • Идентифицирайте проблем, свързан с учебната програма.
  • Съсредоточете се върху сложни ситуации от реалния свят, които нямат един правилен отговор (планиране на урока)
  • Разделете учениците на малки групи, разпределете проблема на няколко групи, върху които да работят (предаване на урока)
  • Нека учениците да проучат проблема и да генерират идеи от различни източници (предаване на урок)
  • Задайте критични въпроси, за да позволите на учениците да анализират идеи и знания, получени от различни източници (предаване на урок)
  • Нека учениците да представят своите констатации и решения пред класа (предаване на урока)